Проект Натура Нет

Какво е представлявала Натура-Net?
Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, предлага създаването на европейска екологична мрежа на "Специални защитени зони", кръстен "Mрежата НАТУРА 2000". Целта на тази мрежа е да допринесе до опазване на биологичното разнообразие, чрез опазване на природните ареали и дивата флора и фауна, считани за интерес на Общността в рамките на устойчивото развитие.
Проект Натура-Нет е бил с обща продължителност от 24 месеца, разделен в четири фази:

I. Пускане в ход на проекта (01/10/06 - 30/11/07)
II. Разработване на работните инструменти (01/02/07 - 30/11/07)
III. Тестване и валидиране (01/12/07 - 30/05/08)
IV. Оценка на проекта и валоризация (01/06/08 - 30/09/08)

Възнамерява да създаде нов наръчник за обучение и нова квалификация, свързани с управление на мрежата "Натура 2000", и имащи следните цели:

1. Да се ​​разработи цялостна система за обучение, квалификация, проследяване, непрекъснато обучение и създаване на заетост с помощта на инструменти, които насърчават прозрачността на квалификациите на европейско равнище.
2. Да проектира, тества и потвърждава универсални, новаторски и мултидисциплинарни системи за обучение.
3. Да включи в системата за обучение целият потенциал на Мрежата Натура 2000.
4. Да насърчи прозрачността на новата квалификация и да постигне официалното признаване и акредитация на обучителният наръчник  на национално и регионално ниво.
5. Да организира пилотен курс за окончателно утвърждаване на проекта.
6. Да разработи методология, улесняваща достъпа на селските жени и младите хора на новите информационни и комуникационни технологии.

 

http://www.irmasl.com/natura-net/W_ESP/Index.htm

    Aviso Legal · Карта на сайта  Área privada