ECONAT projekt

ECONAT projekti rahvusvaheline partnerite grupp on seadnud sihiks vastastikuse koostöö abil edasi anda ja levitada “NATURA-NET” projekti tulemusi. Projekti valdkondadeks on Natura 2000 võrgustik ja kaitse -ning hoiualade majandamine, maapiirkondade arendamise alased parima praktika näited, maapiirkondade vähemkindlustatud sintrühmadele erialase koolituse võimaldamine, suurendamaks kvalifikatsiooni, professionaalsust ning tööle saamise võimalusi. Projekti abil antakse panus sektori arengusse ning professionaalsuse kasvu, luuakse paremaid eeldusi tööhõiveks.
Projekti kohta lisainfo saamiseks külastage kodulehte:  WWW.ECONAT.COM 

 

Kavandatavad tegevused ja tulemused

 1. Projekti Hindamise Aruanne.
 2. Projekti lõpparuanne.
 3. Testmine ja testimise hindamine.
 4. Uus ühine õppekava ja tööga seotud praktika juhend.
 5. Üldine Natura 2000 võrgustiku hea tava juhendmaterjal.
 6. Pilootkursus.
 7. Projekti brošüür.
 8. Projekti kodulehekülg.
 9. Uudiskirjad.
 10. Koostöökokkulepped.

Eesmärgid:

 1. Euroopa looduslike alade ja Natura 2000 võrgustiku majandamise alase teabe edasi andmine, tuginedes Lenardo da Vinci programmi projekti “Natura-Net”.
 2. Kohandada projekti tulemuste sisu projekti sihtrühmade vajadustele ja nõuetele
 3. Edendada õppimise ja töötamise integreerimist.
 4. Teostada uuendussiire uude sotsiaal-kultuurilisse ja keelelistesse konteksti.
 5. Toetada erinevate asjahuviliste projekti kaasamist – keskkonnaorganisatsioonid, koolituskeskused, kohalikud tegevusgrupid, ettevõtted jne.
 6. Toetada võrdsete võimaluste rakendamist projekti valdkondades.
    Hoiatus · Sisukaart  Área privada