Проект "ECONAT"

Международното партньорство по проект „ECONAT”  има за цел да прехвърли и разпространи резултатите от проект “NATURA-NET” чрез взаимно сътрудничество, така че те да станат движеща сила, около която могат да се разпространяват модели за развитие на селските райони и добри практики, като вид обучение, което ще позволи квалификация, професионализация и достъп до заетост за най-неравнопоставените групи в селските райони, относно устойчивото управление на природни територии и мрежата «Натура 2000». По този начин партньорството допринася за решаване на проблемите на сектора и подобряване достъпа до заетост сред целевите групи в тези страни, в които ще се осъществи трансфера.

Целеви групи на проекта:

 1. Местните и регионални органи на властта.
 2. Хората без квалификация, или във фаза на преквалификация.
 3. Жените от селските региони, младежта, синдикати, МСП, туристически асоциации, органи на властта в образованието.
 4. Малки и средни предприятия в сферата на туризма и услугите.
 5. Детски занимални, основни и средни училища.
 6. Експерти в развитието на селските региони.
 7. Експерти в профеионалното обучение.

Цели:

 1. Трансфер на нови възможности за достъп до пазара на труда по отношение на управлението на Европейските природни територии и на мрежата «Натура 2000» като се използват резултатите от проекта “Natura-Net” (разработен в рамките на програма «Леонардо да Винчи»).
 2. Адаптиране съдържанието на инструментите, които да бъдат трансферирани към нуждите и изискванията на целевите групи на проекта.
 3. Насърчаване на интеграцията на новото знание с трудова дейност.
 4. Осъществяване на прехвърлянето към нов социо-културен и езиков контекст.
 5. Насърчаване включването в проекта на всички заинтересовани от сектор околна среда, на центровете за обучение, представителите на неформалното образование, местните инициативни групи, публични и частни компании.
 6. Насърчаване прилагането на принципа на равните възможности в работните териртории.
    Aviso Legal · Карта на сайта  Área privada