Програма "Леонардо да Винчи" – Професионално образование и обучение

Това е една от четирите секторни програми на програма "Учене през целия живот", която допринася за създаването на европейско пространство за образование, чрез насърчаване ученето през целия живот и продължаващото сътрудничество на общностно ниво между участниците в областта на професионалното обучение, чрез:

  1. Укрепване на компетенциите и уменията на хората, особено на младите хора в начално професионално обучение на всички нива, посредством работно ориентирано обучение и чиракуване, с оглед подобряване на насърчаването на тяхната пригодност за заетост.
  2. Подобряване на качеството и достъпа до продължаващо професионално обучение и придобиване през целия живот на квалификации и умения, с оглед увеличаване и развитие на адаптивността.
  3. Насърчаване и засилване на приноса на системите за професионално обучение към процеса на иновации, с цел подобряване на конкурентноспособността и предприемачеството.

 

    Aviso Legal · Карта на сайта  Área privada