Elukestva õppe programm

Elukestva õppe programmi üldeesmärk on elukestva õppe abil kaasa aidata ühenduse arengule arenenud teadmistepõhise ühiskonnana, mida iseloomustab säästev majanduslik areng, uute ja paremate töökohtade loomine ja suurem sotsiaalne ühtekuuluvus, tagades samas tulevastele põlvkondadele hea keskkonnakaitse.

Eelkõige on sihiks edendada vahetussidemeid, koostööd ja liikuvust Euroopa Liidu haridus- ja koolitussüsteemide vahel, nii et neist saaks kvaliteedi mõõdupuu kogu maailmas.

 

Erieesmärgid on:

  1. aidata kaasa kvaliteetse elukestva õppe arengule ning edendada kõrget tulemuslikkust, innovatsiooni ja Euroopa mõõdet valdkonna süsteemides ja tavades;
  2. aidata edendada loovust, konkurentsivõimet, töövalmidust ja ettevõtlusvaimu kasvu;
  3. aidata kaasa igas vanuses, sealhulgas erivajadustega isikute ja ebasoodsas olukorrasolevate rühmade, olenemata nende rühmade sotsiaalmajanduslikust taustast, suuremale osalemisele elukestvas õppes;
  4. edendada keeleõpet ja keelelist mitmekesisust;
  5. toetada info- ja kommunikatsioonitehnoloogial põhineva(te) innovatiivse(te) sisu, teenuste, pedagoogika ja tavade arengut;
  6. tugevdada elukestva õppe rolli Euroopa kodanikutunde loomisel, mis põhineb inimõiguste ja demokraatia mõistmisel ja austamisel, ning soodustada sallivust ja austust teiste inimeste ja kultuuride vastu;
  7. edendada Euroopas kvaliteedi tagamisel tehtavat koostööd kõigis hariduse ja koolituse valdkondades; edendada tulemuste, innovatiivsete toodete ja protsesside parimat kasutamist ning vahetada häid tavasid elukestva õppe rogrammiga hõlmatud valdkondades, et parandada hariduse ja koolituse kvaliteeti.

 

    Hoiatus · Sisukaart  Área privada