Програма "Учене през целия живот":

Тази програма е основният финансов механизъм на Европейския съюз за образование и обучение и целта и е да допринесе, чрез учене през целия живот за развитието на ЕС като напреднало общество на знанието, с устойчиво икономическо развитие, повече и по-добри работни места и по-голямо социално сближаване.
Тя е насочена към модернизация и адаптация на образованието, за да допринесе за добавена европейска стойност.
Нейната основна цел е да насърчава взаимния обмен, сутрудничеството и мобилността между образователните и обучителните системи в рамките на Общността, така че да станат еталон за световно качество.

 

Основни цели:

  1. Принос към развитието на качествено обучение през целия живот, насърчаване отличното представяне, иновация и европейско измерение в системите и практиките в тази обаст.
  2. Насърчаване на творчеството, конкурентноспособността, работоспособността и развитието на предприемачески дух.
  3. Да допринесе за нарастване на участието в програмата на хора от всички възрасти, включително тези със специални потребности и групи в неравностойно положение, назависимо от тяхната социално-икономическа среда.
  4. Насърчаване на езиковото обучение и езиковото многообразие.
  5. Подкрепа за развитие на новаторско ICT-базирано съдържание, услуги, педагогики и практики за учене през целия живот.
  6. Засилване ролята на ученето през целия живот за създаване на чувство за европейска принадлежност, основана на разбирането и зачитането на човешките права и демокрацията, както и насърчаване на толерантността и респекта към другите народи и култури.
  7. Насърчаване на сътрудничеството в качествено осигуряване на всички сектори на професионалното образование и обучение.
  8. Насърчаване на най-доброто използване на резултати, новаторски продукти и процеси, както и на обмен на добри практики в областта, обхваната от програмата «Учене през целия живот», с цел да се подобри качеството на образованието и обучението.

 

    Aviso Legal · Карта на сайта  Área privada