Мрежа Натура 2000

Мрежата Натура 2000 е европейска екологична мрежа за опазване на биологичното разнообразие в определени зони. Тя е основният инструмент за опазване на природата в Европейския съюз. Нейните защитени територии са разделени на:
Специални защитени зони (СЗЗ) за птиците.
Специални зони за опазване (СЗО) предназначени за видове, различни от птици и местообитания.

Заедно СЗЗ и СЗО създават защитените зони на мрежата Натура 2000.
Основната цел на мрежата Натура 2000 е да осигури оцеляването на най-застрашените местообитания и видове в цяла Европа, като помага да се спре загубата на биоразнообразието от въздействието на човешката дейност.

    Aviso Legal · Карта на сайта  Área privada