• Econat

  Трансфер на нови възможности за заетост свързани с мрежата Натура 2000
 • ECONAT

  Острови Cies – СЗЗ - Галиция, Испания - добър модел за управление на Натура 2000
 • Econat

  Насърчаване прилагането на принципа за равнопоставеност в работните територии
 • ECONAT

  Насърчаване обогатяването с нови знания чрез трудова дейност
 • Econat

  Мрежа Натура 2000 - широка Европейска мрежа от защитени природни зони
 • Econat

  Увеличаване участието на ЦПО, МСП, МИГ и други представители от общността
 • Econat

  Извършва трансфер към нов социо-културен и езиков контекст


   Въпроси и отговори за Натура 2000   Директива за запазването на природните местообитания и на дивата флора и фауна   Европейска агенция за околна среда   Еколози.Ком – Българската екология   Министерство на земеделието и храните   Министерство на околната среда и водите   Парковете в България   Портал за биоразнообразието   Природен парк „Българка“   Програма „Човекът и биосферата“ (MAB)   Програма Леонардо да Винчи   Програма LIFE на ЕК   Проект Натура 2000 в България   P.0 Espazo Ensina S.L. – Партньор по проекта   P.1 IRMA S.L. – Партньор по проекта   P.2 Инфоцентър ЕООД – Партньор по проекта   P.3 Център за развитие SIKSALI – Партньор по проекта   P.4 AEPMDD – Партньор по проекта   P.5 World Wide Friends Iceland – Партньор по проекта

    Aviso Legal · Карта на сайта  Área privada