• Econat

  Võimalus vastata tööturu vajadustele Euroopa looduskaitsealade ja Natura 2000 võrgustiku haldamisel.
 • ECONAT

  Cies saar – looduskaitseala – Galiitsia, Hispaania. Natura 2000 võrgustiku majandamise hea praktika siire, levitamine ja konsolideerimine.
 • Econat

  Edendada võrdsete võimaluste printsiipi töövaldkondades.
 • ECONAT

  Edendada uute õppimisvõimaluste ja töiste tegevuste integreerimist.
 • Econat

  Natura 2000 on üle-euroopaline looduskaitsealade võrgustik.
 • Econat

  Suurendada koolituskeskuste, mitteformaalsete haridusorganisatsioonide, kohalike tegevusgruppide, ettevõtete osalust projekti rakendamisel.
 • Econat

  Siire uude sotsiaal-kultuurilisse ja keelelisse konteksti.
Elukestva õppe programm
Elukestva õppe programmi üldeesmärk on elukestva õppe abil kaasa aidata ühenduse arengule arenenud teadmistepõhise ühiskonnana, mida iseloomustab säästev majanduslik areng, uute ja paremate töökohtade loomine ja suurem sotsiaalne ühtekuuluvus,
 


The NATURANET Project
Natura 2000 on üle-euroopaline looduskaitsealade võrgustik, mille mõte ja sisu on kirjas Euroopa Liidu loodusdirektiivis (92/43/EMÜ). Sama direktiiviga sätestati Natura võrgustiku osaks ka linnudirektiivi alusel valitud linnualad.
 


Leonardo da Vinci (LdV) programm
Leonardo da Vinci on üks Elukestva õppe programmi neljast allprogrammist, mis on suunatud kutsehariduse ja -koolituse edendamisele Euroopas.


 


NATURA 2000 Network
Natura 2000 nime kandev üle-euroopaline loodus- ja linnualade võrgustik on loodud selleks, et kaitsta Euroopa väärtuslikke ja ohustatud looma-, linnu- ja taimeliike ning nende elupaiku ja kasvukohti. 


NOTICIAS
 

   < >
Jaanuar 2019

    Hoiatus · Sisukaart  Área privada