• Econat

  Трансфер на нови възможности за заетост свързани с мрежата Натура 2000
 • ECONAT

  Острови Cies – СЗЗ - Галиция, Испания - добър модел за управление на Натура 2000
 • Econat

  Насърчаване прилагането на принципа за равнопоставеност в работните територии
 • ECONAT

  Насърчаване обогатяването с нови знания чрез трудова дейност
 • Econat

  Мрежа Натура 2000 - широка Европейска мрежа от защитени природни зони
 • Econat

  Увеличаване участието на ЦПО, МСП, МИГ и други представители от общността
 • Econat

  Извършва трансфер към нов социо-културен и езиков контекст
Програма "Учене през целия живот"
Тази програма е основният финансов механизъм на Европейския съюз за образование и обучение и целта и е да допринесе, чрез учене през целия живот за развитието на ЕС като напреднало общество на знанието, с устойчиво икономическо развитие, повече и по-добри работни места и по-голямо социално сближаване.
 


Проект Натура Нет
Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, предлага създаването на европейска екологична мрежа на "Специални защитени зони", кръстен "Mрежата НАТУРА 2000".
 


Програма "Леонардо да Винчи"
Това е една от четирите секторни програми на програма "Учене през целия живот", която допринася за създаването на европейско пространство за образование, чрез насърчаване ученето през целия живот и продължаващото сътрудничество на общностно ниво между участниците в областта на професионалното обучение
 


Мрежа Натура 2000
Мрежата Натура 2000 е европейска екологична мрежа за опазване на биологичното разнообразие в определени зони. Тя е основният инструмент за опазване на природата в Европейския съюз.

 


NOTICIAS
 
26/07/2013
 
Проектът „ЕКОНАТ“ През последните две години шест партньора от пет страни (Испания, България, Естония, Румъния и Исландия) работ...
+ ampliar noticia
 

06/03/2013
 
III Международна среща: Трявна, България, ноември 2012 Третата транснационална среща се проведе през ноември 2012 г. в Трявна, централн...
+ ampliar noticia
 


   < >
Януари 2019

    Aviso Legal · Карта на сайта  Área privada